اطلاعات شما سرمایه شماست

امنیت آن را به یامین بسپارید

اطلاعات شما سرمایه شماست

امنیت آن را به یامین بسپارید

اطلاعات شما سرمایه شماست

امنیت آن را به یامین بسپارید

ارزیابی امنیت اطلاعات
 • سنجش و ارزیابی وضعیت امنیت سایبری سازمان‌ها و کسب‌و کارها
 • آزمون آسیب‌پذیری امنیتی محصولات سایبری
 • خدمات امنیت حوزه کنترلرهای صنعتی یا OT
امن‌سازی سایبری
 • امن‌سازی زیرساخت‌ها و کسب‌و کارها
 • مدیریت، سیاستگذاری و تدوین راهکارهای امنیت سایبری
 • آموزش‌های تخصصی امنیت سایبری
محصولات امنیت سایبری
 • محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری امنیت اطلاعات
 • محصولات امنیت اطلاعات حیطه های تخصصی
 • محصولات امنیت اطلاعات در حوزه OT

ارزیابی امنیت اطلاعات
 • سنجش و ارزیابی وضعیت امنیت سایبری سازمان‌ها و کسب‌و کارها
 • آزمون آسیب‌پذیری امنیتی محصولات سایبری
 • خدمات امنیت حوزه کنترلرهای صنعتی یا OT
امن‌سازی سایبری
 • امن‌سازی زیرساخت‌ها و کسب‌و کارها
 • مدیریت، سیاستگذاری و تدوین راهکارهای امنیت سایبری
 • آموزش‌های تخصصی امنیت سایبری
محصولات امنیت سایبری
 • محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری امنیت اطلاعات
 • محصولات امنیت اطلاعات حیطه های تخصصی
 • محصولات امنیت اطلاعات در حوزه OT
ارزیابی امنیت اطلاعات
 • سنجش و ارزیابی وضعیت امنیت سایبری سازمان‌ها و کسب‌و کارها
 • آزمون آسیب‌پذیری امنیتی محصولات سایبری
 • خدمات امنیت حوزه کنترلرهای صنعتی یا OT
امن‌سازی سایبری
 • امن‌سازی زیرساخت‌ها و کسب‌و کارها
 • مدیریت، سیاستگذاری و تدوین راهکارهای امنیت سایبری
 • آموزش‌های تخصصی امنیت سایبری
محصولات امنیت سایبری
 • محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری امنیت اطلاعات
 • محصولات امنیت اطلاعات حیطه های تخصصی
 • محصولات امنیت اطلاعات در حوزه OT
 برخی از مشتریان یامین:
 برخی از مشتریان یامین:
keyboard_arrow_up